Mặt bằng căn hộ

Sơ đồ căn hộ

Riverside Garden

Mặt bằng điển hình

Tòa nhà B